چگونگی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران از پرسش هایی است که این روزها مردم مدام از خود می پرسند. اینکه چه واکسن هایی با چه اولویت هایی آماده شده است؟

ادامه خبر