وزیر خارجه فرانسه گفت: تنش های هسته ای طی روزهای اخیر ما را بر آن داشته تا به سمت اعتراض در چارچوب شورای حکام آژانس پیش رفته و از این تصمیم (ایران) ابراز تأسف کنیم.

ادامه خبر