تقریبا هر روز یکی از نیروهای سیاسی در جبهه اصولگرایی بر تضمین بودن اجماع در صورت کاندیداتوری رییسی تاکید می کند؛ اما اخبار منتشر شده در یکی، دو روز گذشته نشان می دهد که کار به این سادگی ها نیست.

ادامه خبر