یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: خاتمی از طریق یکی از امین های خود نامه را به دست رهبری رساند.

ادامه خبر