پژو با هدف معرفی هویتی لوکس تر، آرم خود را تغییر داد. نشان جدید سپری است که سر یک شیر روی آن قرار دارد و با الهام از آرم شرکت ...

ادامه خبر