رئیس هیات عامل ایدرو گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که خودروسازی بدون  زیان تولید کند. در غیر این  صورت دیگر انتظارات ما که شامل ...

ادامه خبر