قاضی گفته است: دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست. بنابراین آنها مفقودالاثر هستند.

ادامه خبر