مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی گفت: تخفیفات بیمه شخص ثالث مالک، همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن ...

ادامه خبر