وزیر خارجه آلمان از تمایل آمریکا برای گفت وگوی غیررسمی با اعضای برجام خبر داد.

ادامه خبر