در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز 40 هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می رسد طرح وزارت صنعت، معدن و ...

ادامه خبر