یکی از موانع گسترش خودروهای برقی و یکی از بزرگترین ترس های مردم در خرید این خودروها هزینه باتری بزرگ آنها است. چون بخش بزرگی ...

ادامه خبر