وزیر اقتصاد گفت: دولت هیچ وقت پشت بازار سرمایه را خالی نمی کند برای همین موضوع در صدد حمایت از حقوقی ها و حفظ سرمایه حقیقی ها درآمد.

ادامه خبر