رویترز طی گزارشی نوشت: محاسبات نشان می دهد که پس از افزایش صادرات نفت ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته با وجود تحریم های آمریکا ...

ادامه خبر