دو مؤسسه تحقیقاتی اقتصادی گزارش سالانه بدهی  های خارجی کشورها در سال 2020 را منتشر کردند.

ادامه خبر