وزیر نفت با بیان اینکه در نظر داریم تا تولید نفت ایران به 6.5 و بعد از آن هشت میلیون بشکه در روز برسد، گفت:  عده ای در داخل کشور اجازه ...

ادامه خبر