درحالیکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حدود 13 سال مسکوت مانده است، نامه ای مبنی بر افزایش 8 درصدی تعرفه خدمات پزشکی ...

ادامه خبر