فعال حوزه صنعت رمزارز گفت: به قطعیت می توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های برق کشور ...

ادامه خبر