کمیسیون تلفیق در حالی به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارمندان در سال آتی رای داده که الزاماتی برای محدود کردن دریافتی نجومی بگیران ...

ادامه خبر