رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم مسیر را برای دولت بعدی هموار می کند. این دولت در بسیاری از پروژه ها شرایط را آماده می کند که تکمیل آن ...

ادامه خبر