این روزها شاهد کشمکش  میان دولت و مجلس بر سر موضوعات مختلف اقتصادی است، به گونه ای که یک  روز بورس بهانه ای برای بحث و جدل ...

ادامه خبر