مدیر پروژه محصول 207 پانوراما با اشاره به این که این خودرو آزمون های ایمنی مورد نیاز عبور کرده، گفت: بر اساس نتایج مثبت حاصل از تست ها و ...

ادامه خبر