استفاده از کارت های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه های اخیر برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها ...

ادامه خبر