بازار جهانی نفت، سال سختی را پشت سرگذاشت. از کاهش 10 میلیونی تقاضای جهانی نفت و قیمت منفی شاخص نفتی ...

ادامه خبر