سوداگری های تصادفی کوتاه مدت که مظاهر آن به وفور در معاملات هر روزه به چشم می خورند، این روزها بیشتر شبیه یک بازی با تعدادی ...

ادامه خبر