قرار است برای سال 1400، پرداخت 275 هزار میلیارد تومان از مخارج دستگاه های متولی تصادفات رانندگی با شرکت های بیمه ...

ادامه خبر