بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این اعمال محدودیت پشت نویسی چک در زمان انتقال و الزام به ثبت، تأیید و انتقال چک از طریق سامانه ...

ادامه خبر