بررسی ها نشان می دهد نرخ ارز در بودجه های سالیانه معمولا با فاصله زمانی یک یا چند ساله به نرخ ارز بازار نزدیک شده و آثار تغییر نرخ ارز مرجع ...

ادامه خبر