شهروندان ایران در سال میلادی 2020 که گذشت در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه و بخصوص در کلان شهر این کشور، استانبول، جای گرفتند.

ادامه خبر