کارشناس ارشد پولی و بانکی می گوید: شاید مواردی در FATF مطلوب ما نباشد، اما وقتی تمامی نظام های بانکی در جهان به آن ملحق ...

ادامه خبر