بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ايجاد زمينه های اجرای مناسب و ...

ادامه خبر