معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می  شود.

ادامه خبر