جو بایدن نه می خواهد در موضوع برنامه هسته ای ایران کوتاه بیاید و نه قصد لغو فاز 1 توافق تجاری آمریکا و چین را دارد.

ادامه خبر