براساس جز 1 بند ب تبصره 1 لایحه بودجه 1400، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و ...

ادامه خبر