قانون جدید چک از 10 روز دیگر اجرایی می شود و بر اساس آن، علاوه بر الزام تمامی صادرکنندگان چک به ثبت مشخصات مبدا، گیرنده و تاریخ در ...

ادامه خبر