نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف به رعایت عدالت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت کردند.

ادامه خبر