درمجمع عمومی فوق العاده شرکت مس افزایش 97 درصدی سرمایه فملی به عنوان بزرگ ترین افزایش تاریخ سرمایه بورس از محل سود انباشته تصویب شد.

ادامه خبر