اقدام تروریستی ای که منجر به شهادت دانشمند نامدار ایران «سردار محسن فخری زاده» گردید، یک شوک مهم به جامعه و نظام سیاسی ایران به حساب می آید.

ادامه خبر