به نظر می رسد که ترامپ شکست خود را پذیرفته و به زودی از ادعای تقلب در انتخابات دست خواهد کشید و چشم امید خود را به طرفداران خود برای ...

ادامه خبر