​به دنبال ارسال سئوالات مطرح شده از سوی برخی رسانه های گروهی درباره چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت های شدید کرونایی ...

ادامه خبر