طرح افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی یکی از فاجعه بارترین جراحی های اقتصادی اجراشده در کشور بوده که عایدی جز کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار را نداشته است.

ادامه خبر