تمام ارزهای غیر پایدار، همچنان اسیر بی ثباتی بوده اند و سرمایه ای قمارگونه محسوب می شوند.

ادامه خبر