اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی گردد. قرار است با ورود و همه گیری چک های الکترونیکی و مواردی که در قانون جدید صدور ...

ادامه خبر