بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، سه میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود ...

ادامه خبر