به جرات میتوان گفت که طی 60 روز گذشته بازار خودرو حداقل با 40 درصد ریزش، پرچمدار کاهش قیمت در بین تمام بازارها بوده است.

ادامه خبر