دستگاه رهبری ترامپ در فرصت کمی که از عمرش باقی مانده است، در صدد نهایی کردن قرارداد واگذاری امتیاز استخراج نفت و گاز در ...

ادامه خبر