جَنِت یِلِن نخستین زنی که در سال 2014 ریاست فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) را بر عهده گرفت، 6 سال بعد در حال آماده سازی خود برای تکیه زدن ...

ادامه خبر