نرخ تورم سالانه آبان ماه ٩٩ برای خانوار ها به ٢٩.٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

ادامه خبر