معمولا موسسات مالی در آمریکا در شمار حامیان اصلی جمهوریخواهان به حساب می آیند. موضوعی که در انتخابات پیش رو صدق ...

ادامه خبر