کمیسیون اروپا برای تضمین پرداخت حداقل دستمزد و افزایش آن مطابق هزینه های زندگی در کشورهای عضو، قانون وضع کرد.

ادامه خبر