اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته  ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.

ادامه خبر